Artist- Fyodor Pavlovich Reshetnikov (1906-1988) 

30 1/4x 37 5/8 1957 Sketch, Oil on canvas

"6th World Festival of Youth and Students"